Oprava zvonice na Zámečku

Náš „farní fotograf“ Honza Rychtár svědomitě dokumentoval postup prací při opravě historické dřevěné zvonice Na Zámečku. Na úvodních fotografiích pořízených začátkem června 2020 je vidět zvonice tak, jak si ji všichni pamatujeme. Nejdříve došlo k odbourání hřbitovní zdi na západní straně, kvůli lepšímu přístupu ke konstrukci. Následovalo odebrání cca 40 cm  povrchových vrstev nánosů, jež se za více než 400 let nahromadily uvnitř zvonice, a které byly příčinou ztrouchnivění základového roštu. Při těchto pracích bylo odkryto značné množství kosterních pozůstatků, což trochu zkomplikovalo průběh prací. Bylo nutno přizvat archeology ke zmapování a posouzení nálezů. Poté byly ostatky pietně pohřbeny do jednoho z volných hrobů v blízkosti zvonice. Další archeologické nálezy neměly valnou historickou hodnotu, šlo většinou o střepy nádob a části výzdoby hrobů. Zajímavým nálezem byl kotouč magnetické pásky, zřejmě určený do starého typu počítače, zastrčený za trámem zvonice.

Dalším krokem bylo rozebrání střechy „suknice“ štenýře z dřevěných šindelů. Ty byly kupodivu v poměrně dobrém stavu, což přisuzujeme pečlivému ošetření karbolovým nátěrem, který se používal dříve např. na ošetření železničních pražců. Tento nátěr se dnes už nesmí používat a dřevo jím ošetřené se musí likvidovat jako nebezpečný odpad. Dnešní nátěry jsou sice ekologické, ale zato méně chrání. Místo střechy je tam v současnosti modrá plachta.

Byly rozebrány a očíslovány boční trámy ze stěn, které po posouzení stavu a ošetření proti škůdcům a plísním budou vráceny na místo. Díky tomu se naskytl nevídaný pohled do vnitřku zvoničky, jak na pečlivě sestavenou nosnou konstrukci, tak na zcela degradovaný základový rošt.

Při rozebírání roštu se zjistilo, že jako opěrné patky sloužily staré náhrobky. Další náhrobky byly volně uloženy a přikryty zeminou. Zatím došlo k jejich očištění a popsání, jedna z možností využití může být expozice v přízemí zvoničky.

Počátkem srpna 2020 byly připraveny a vybetonovány základy jak pod budoucí stěny zvoničky, tak pod hřbitovní zeď.

V září 2020 začala důležitá fáze – příprava k vyzdvižení celé konstrukce zvoničky. Ty byla svázána novými masivními smrkovými trámy pomocí závitových tyčí, pod které se umístí hevery. Bylo nutno vyzdít devět opěrných patek pro devět heverů, které dne 21.září 2020 zvoničku zdvihly o minimálně 15 cm. Pak začalo rozebírání degradovaného základového roštu, který bude nahrazen novým. Pak bude zvonička opět pomalu spuštěna na původní místo.

Tím bude skončena první a nejdůležitější etapa opravy naší historické zvonice, v ceně cca 1,35 milionu korun. Připomínám, že na financování se podílelo Statutární město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury ČR, za což jim patří velký dík. Díky dotacím od uvedených poskytovatelů bude tato krásná historická stavba zachráněna pro další generace.

V dalších fázích opravy bude provedena výměna opláštění štenýře, nová střecha „suknice“, nová střecha zvoničky a opravy dalších dřevěných částí. Zvony budou muset být znovu usazeny a vyváženy, protože došlo či dojde k narovnání zvonové stolice. Průběh prací bude záležet na tom, jak se nám podaří sehnat peníze. Ale v tom jsem optimista, zvonice je kulturní památkou a v rozpočtu státu i územních samosprávných celků je pamatováno na tento účel.

 

A na úplný závěr do zvonice pořídíme třetí zvon, namísto toho, který byl zrekvírován v roce 1917.

 

Sepsal a děkuje všem, kteří se podílejí na záchraně historické dřevěné zvonice Na Zámečku v Novém Hradci Králové

Jiří Horák

 

 

Fotogalerie