Informace farností 314

Číslo 314  24. června 2018, Narození sv. Jana Křtitele


Poutní slavnost v kostele sv. Jana Křtitele na Zámečku a farní den ve farnosti Nový Hradec Králové prožijeme v neděli 24. června. Znamená to, že tuto neděli nebude v kostele sv. Antonína v Novém Hradci Králové pravidelná mše svatá v 8.30 a poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele začne v 10.00 hodin. Po mši svaté bude na farním dvoře v Novém Hradci Králové následovat farní den. [Program viz dále v příspěvku P. Kamenického.]

Sbírka na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové se koná při všech bohoslužbách v neděli 24. 6.

Na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla v pátek 29. 6. bude v katedrále mše svatá dopoledne v 9.30 a večer v 18.30.

Mše svatá v kapli na hřbitově ve Vysoké nad Labem bude v sobotu 30. 6. v 16.00 hodin.

Rozhlasový přenos mše svaté z katedrály Svatého Ducha bude příští neděli 1. 7. Z tohoto důvodu začne mše svatá, která pravidelně začíná v 9.30 hodin, již v 9 hodin. Prosím, přijďte do katedrály na tuto mši svatou vytvořit společenství modlitby a přijďte již v 8.45 hodin, abychom se na mši svatou mohli společně připravit.

Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy budou v katedrále v neděli 1. 7. v 17.30 hodin. Srdečně vás zveme k účasti.

První pátek v červenci:

Příležitost k přijetí svátosti smíření budete mít:

v katedrále ve čtvrtek (5. 7.) a v pátek (6. 7.) od 17 hodin;

v kostele sv. Antonína (Nový HK) v pátek (6. 7.) od 17.45 hodin.

Soukromá adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní bude:

v katedrále v pátek (6. 7.) od 17 hodin. V 18 hodin bude následovat společná adorace se svátostným požehnáním;

v kostele sv. Antonína (Nový HK) v pátek 7. 7. po večerní mši svaté.

Pořad bohoslužeb ve všední dny (včetně soboty) v červenci a v srpnu:

v katedrále – v 18.30 hodin (ve středu v kapli sv. Klimenta)

v kostele Panny Marie – 7.00 hodin

v kostele sv. Antonína v Novém Hradci Králové – v pátek v 18.30 hodin (počínaje středou 4. 7. zde ve středu mše svatá nebude).

Dne 6. 6. 2018 podepsal Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, ustavující dekrety dotýkající se mnoha kněží a farností v naší diecézi. Dotýká se to také obou našich farností.

Farnost Nový Hradec Králové nebude od 1. 8. t. r. již dále spravovaná z děkanství v Hradci Králové I, ale je v ní ustanoven samostatný duchovní správce, kterým je Mons. Pavel Rousek. Bude bydlet na novohradecké faře. Zároveň dostal dekrety na hlavního nemocničního kaplana pro Fakultní nemocnici Hradec Králové a koordinátora nemocniční duchovní služby v královéhradecké diecézi.

P. Petr Zadina, který působí na děkanství v Hradci Králové I a v novohradecké farnosti jako farní vikář (kaplan), od nás k 1. 8. t. r. odchází a je k tomuto datu ustanoven farním vikářem na proboštství v Poděbradech. Zároveň nadále zůstává druhým spirituálem Základní a mateřské školy Jana Pavla II. v Hradci Králové.

František Hladký

Sbírka na Charitu, která je vyhlášena na neděli 24. 6. 2018:

Vážení a milí bratři a sestry, opět po roce přicházíme s prosbou o podporu při sbírce, která je určena na spolufinancování aktivit Charity v naší diecézi. Obracíme se na Vás s velkou důvěrou, stejně jako v minulých letech.

Vzpomínám na slova papeže Františka, která pronesl po požehnání při vigilii v neděli Božího milosrdenství 3. dubna 2016 na náměstí sv. Petra: „Právě kvůli svému milosrdenství se Bůh stal jedním z nás: Vždyť svým vtělením se jistým způsobem spojil s každým člověkem, on sám, Boží Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal. V Ježíši se proto nejenom můžeme rukama dotknout Otcova milosrdenství, nýbrž jsme podněcováni, abychom se sami stávali nástrojem Božího milosrdenství. O milosrdenství se lehce mluví, je však náročnější stávat se jeho konkrétními svědky. Toto úsilí trvá celý život a nemělo by se nikdy zastavit. Ježíš nám řekl, že máme být, milosrdní jako Otec’ (Lk 6,36). To zabere celý život!“

Charita je a pevně věřím, že vždy bude, jedním z oněch „nástrojů Božího milosrdenství“ a Vy nám dnes můžete hmatatelnou formou pomoci. Kdo sleduje naše webové stránky, ví, že na mnoha různých místech diecéze usilujeme o to, aby se „Boží milosrdenství“ projevovalo konkrétním způsobem na všech, kteří vyhledávají naše služby. Nejen u nás, ale také v indických diecézích Belgaum a Bangalore, kde – nejen s naší pomocí – roste počet dětí a rodin, kterým se i díky Vám daří dávat naději na lepší život. Svatý otec vyjádřil přání, aby „Charita byla oním pohlazením, které církev dává svému lidu“. My se o to snažíme a prosíme Vás, abyste nám v tomto úsilí pomohli, jak štědrostí při této sbírce, ale třeba také aktivní dobrovolnickou pomocí. Potřebujeme Vás! A děkujeme Vám.

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové:

RNDr. Jiří Stejskal, ředitel, a Mons. Josef Suchár, prezident

Farní den novohradecké farnosti proběhne v neděli 24. 6. Mše sv. bude v 10.00 hodin na Zámečku, program bude následovat na farní zahradě. Opět zahraje Skautská kapela, dále MUDr. Petr Hubáček s Bohunkou Bisovou, v 15.00 přijde kouzelník, na 16.00 je připravena dětská hra, od 17.00 do 19.00 bude hrát STO Na Drezíně. Samozřejmostí je již tradiční občerstvení, možnost prohlídky kostela a věže, pro děti bude na zahradě řetízkový kolotoč. Program je na vývěsce kostela, na www.Antonin.cz, v prodejně U Vejvodů a v prodejně Pavla Jareše. Těšíme se na setkání.

MUDr. Jakub Dršata zve na "Svatojánský koncert" ve středu 27. 6. 2018 v 19.30 v kostele sv. Antonína Poustevníka na Novém Hradci. Zazní skladby B. M. Černohorského, J. S. Bacha, A. Michny z Otradovic. Plakát je umístěn na www. antonin.cz a na vývěsce na Novém Hradci.

Pavel Kamenický st.

Farní knihovna bude mít naposledy před prázdninami otevřeno v pondělí 25. června. Máte tedy možnost přijít si půjčit četbu na letní dny. Je z čeho vybírat, k dispozici jsou stále nové knížky. Termín otevření v září bude včas oznámen na webových stránkách knihovny http://farniknihovnahk.webk.cz/, na facebooku i v těchto Informacích. Přejeme hezké léto s pěknou knížkou! Božena Klabalová

Informace o kurzech Alfa v září 2018:

Křesťanské evangelizační kurzy Alfa se konaly v Hradci Králové v „katolickém prostředí“ již osmkrát: v roce 2012 a 2013 vždy jaro a podzim a 2014, 2015, 2016, 2017 na podzim. Členové týmu Alfa se také aktivně zapojili v květnu 2018 do organizování a přípravy Týdne otevřených kostelů a Noci kostelů v Hradci Králové i v roce 2015 Dnů víry v Praze. V září v pondělí 10. 9. 2018 zahajujeme již devátý cyklus kurzů Alfa, a to vždy od 18.30 hodin v Novém Adalbertinu.

Kurzy Alfa, kterým byla například na jaře 2012 v Katolickém týdeníku věnována celá dvoustrana a které mimořádným způsobem podpořila Biskupská konference na svém 109. plenárním zasedání v dubnu roku 2017, kdy vyjádřila poděkování a podporu všem, kteří se zapojují do organizování těchto kurzů, se pořádají ve světě již více než 20 let, v Čechách již kolem 15 let a v HK již více než 10 let. Tyto kurzy mají za úkol přiblížit a otevřít pohled křesťanů (na základní prvky křesťanské víry a především vztah k Bohu) pro „nevěřící“, ale také pro lidi, kteří v „něco“ věří a jsou schopni naslouchat a diskutovat o přednášených a otevíraných tématech, klást sobě i druhým otázky a společně hledat odpovědi. Mnohá témata jsou ale ožehavá i „napínavá“ pro většinu dlouholetých katolíků: Jde v životě ještě o něco víc? Kdo je Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak číst Bibli? Proč a jak se modlit? Kdo je Duch svatý? Co Duch svatý dělá? Jak mohu být naplněn Duchem svatým? Jak nás Bůh vede? Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit s druhými o víře? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Jak prožít život co nejlépe a je křesťanství nudné, nepravdivé a zbytečné? Témata jsou pečlivě poskládána a zvolena po dlouholetých zkušenostech v praktickém provádění kurzů Alfa v mnoha státech světa, prezentována již více než 15 milionům lidí tak, aby stručně informovala o Bohu, poskytla „návod“ a pokusila se poskytnout „živou zkušenost“ s Bohem a informovala o možném a krásném životě s Bohem i životě v církvi.

Webové stránky tohoto kurzu jsou http://alfahk.webnode.cz/ (kontakt na celostátní informace o kurzech Alfa na www.kurzyalfa.cz a www.katolalfa.cz). Prosíme vás tímto o modlitbu za kurzy Alfa a aktivní, odvážné, trpělivé a trvalé zvaní účastníků na kurzy Alfa od vás, „klasických“ a dlouholetých katolíků. Pozvání i z řad vašich rodinných příslušníků (kteří běžně „nechodí“ do kostela), sousedů, kolegů v práci, kamarádů a známých, protože je vyzkoušeno, že nejúčinnější je osobní pozvání. Pozvánky jsou ve větším počtu ve všech kostelích v HK.

Za tým katolíků (cca 25 lidí) farnosti Nový HK (nejpočetnější část), kostela Nanebevzetí Panny Marie, katedrály Sv. Ducha a farnosti Pražské Předměstí:

Petr a Jana Hylmarovi

Sedmikráska – křesťanské rodinné centrum o prázdninách: ( více informací na webu www.sedmikraskahk.cz)

Výtvarničení na Hradě XIV. Červencové a srpnové výtvarné a keramické dílny pořádá KRC Sedmikráska každou středu od 9.00 do 11.00 hodin. Pod vedením zkušených lektorek mohou tvořit dospělí i děti od 5 let. Počet míst je omezen, je třeba se předem přihlásit e-mailem či v KRC Sedmikráska nejpozději do pondělí před středeční dílnou. Pomůcky zajištěny, podrobnosti na přihlášce a webu. Vstupné: dospělí 75, děti od 5 do 15 let 50 Kč. Úhrada materiálu v závislosti na typu akce. Hlídání netvořících dětí zdarma zajištěno.

Exkurze a výlety. Začátky zpravidla od 9.00 hodin na místě, bližší informace na našem webu. Nejbližší akce:

Úterý 3. července – Rodinný zábavní park Tongo

Úterý 10. července – Dopravní hřiště Třebeš + ukázky práce městské policie

Čtvrtek 12. července – Hasičský záchranný sbor


Informace. Zpravodaj farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz, e-mail: farniinformace@seznam.cz.