Informace farností 309

Číslo 309  15. dubna 2018, 3. neděle velikonoční


Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu v neděli 22. 4. Nedělní sbírka v tuto neděli bude věnována na kněžský seminář.

Mše svatá v kapli na hřbitově ve Vysoké nad Labem bude v sobotu 28. 4. v 16.00 hodin.

František Hladký

Přehled hospodaření našich farností v roce 2017 najdete uvnitř listu.

 


Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu

Drazí bratři a sestry, stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.

„… Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel válkou postižených zemí.

Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušení, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory. Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme

Vaši čeští a moravští biskupové

Ostatky kardinála Berana budou v Praze uloženy do hrobu 23. dubna

Ve Vatikánu budou ostatky kardinála Berana vyzdviženy ze svatopetrské baziliky ve čtvrtek 19. dubna a budou převezeny s příslušnými poctami do papežské koleje Nepomucenum, kde kardinál Beran bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19. února 1965 do své smrti 17. května 1969. Tam se týž den večer uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských seminaristů. Na trvalou památku československého kardinála bude zřízena ve vatikánské bazilice pamětní deska.

Tělo bude letecky dopraveno do České republiky v pátek 20. dubna. Přílet je plánován na 18.00 hodin. V 19.00 hodin se autokolona s ostatky kardinála zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Další možností pro věřící pražské arcidiecéze a všechny, kteří by se chtěli poklonit památce statečného muže, bude zastávka autokolony s ostatky před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera po 20.00 hod. Ostatky kardinála zůstanou v bazilice přes noc a v sobotu dopoledne budou převezeny do katedrály sv. Víta, kde budou vystaveny v rakvi až do pondělí 23. dubna k veřejné úctě.

V sobotu 21. dubna vyjde v 10.00 hod. po krátké modlitbě procesí s ostatky kardinála Berana ze Strahovské baziliky přes Pohořelec a Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Rakev bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím starokladrubských vraníků. Na Hradčanském náměstí bude v 10.30 hod. rakev z vozu sejmuta a na krátký čas umístěna na katafalk pod oblouk mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce. Poté vyjde v 10.50 hod. liturgický průvod bránou Gigantů přes I. a II. nádvoří Pražského hradu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 11.00 hodin sloužena slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha. Během bohoslužby bude v blízkosti oltáře vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Rakev bude umístěna před oltářem. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP, bude rakev s ostatky pana kardinála Berana vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018, kdy po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hodin bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.

Papež František povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa Berana počátkem letošního roku. Tělo je pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Kněz zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a církev usiluje o jeho blahořečení.

Více informací o životě, díle a beatifikačním procesu kardinála Josefa Berana je možné získat na oficiálním webu kardinaljosefberan.cz.

(Převzato z oběžníku pražské arcidiecéze)

 


Přehled o hospodaření farnosti u katedrály Svatého Ducha v roce 2017

(doplnění k Informacím farnosti katedrály Svatého Ducha a farnosti kostela sv. Antonína č. 303/2018)

V roce 2017 se uskutečnilo deset mimořádných sbírek: na Svatopetrský haléř, na charitu, na pastorační aktivity v diecézi, 2x na bohoslovce, na církevní školství, na misie, 2x na pojištění kostelů a farních budov v diecézi a na 100. výročí Fatimy. Celkem tyto sbírky činily 150 180 Kč (není započítáno v příjmech).

Příjmy farnosti:

Řádné sbírky při bohoslužbách 311 107 Kč

Dary od fyzických osob 191 325 Kč

Pachtovné a za trafostanici na děkan. 189 347 Kč

Příspěvek kněží na bydlení na děkan. 69 286 Kč

Město HK – publikace sv. Kliment 150 000 Kč

Královéhradecký kraj 170 000 Kč

Prodej tiskovin 35 280 Kč

Úroky z účtu 695 Kč

Celkem 1 117 040 Kč

 

Výdaje farnosti:

Bohoslužebné výdaje (svíce, hostie, mešní víno, květiny, liturg. knihy atd.) 43 026 Kč

Režijní výdaje (elektřina, plyn, vodné, stočné, domovní odpad, telefon) 273 036 Kč

Mzdy zaměstnanců 54 000 Kč

Drobná údržba (úprava depozitáře,

Betléma, revize plyn. rozvodů, údržba

elektroinstalace, EZS apod.) 52 522 Kč

Kancelářské potřeby (tonery,

poštovní známky, obálky atd.) 13 623 Kč

Nátěr oken na děkanství 64 508 Kč

Oprava EZS v kapli sv. Klimenta 44 760 Kč

Publikace sv. Kliment 343 035 Kč

Oprava gotic. fiál po vichřici (záloha) 91 228 Kč

Biskupství – za pastorační asistenty 32 836 Kč

Biskupství – fond solidarity

+ účetnictví 55 472 Kč

Daň z nemovitostí a bank. poplatky 18 900 Kč

Celkem 1 086 946 Kč
V současné době se snad již chýlí k závěru jednání se statikem a restaurátory k získání podkladů pro požádání o vydání závazného stanoviska na odboru památkové péče Magistrátu města HK, které je nutné k zahájení oprav vichřicí poničených kamenných fiál v průčelí katedrály. S tím také souvisí jednání s pojišťovnou na úhradu vzniklé škody.

Konáme přípravy na zpracování projektové dokumentace na generální opravu věží katedrály, zvláště krytiny a pískovcové balustrády.

Upřímně děkuji vám, kteří přispíváte na sbírky při nedělních a svátečních mších svatých, i vám, kteří podnikáte a přispíváte na provoz naší farnosti větším obnosem formou darů. Pokládám za důležité zde připomenout, že za všechny dobrodince naší farnosti je obětována mše svatá v katedrále každou první neděli v měsíci v 9.30 hodin.

 

Přehled o hospodaření farnosti Nový Hradec Králové v roce 2017

(doplnění k Informacím farnosti katedrály Svatého Ducha a farnosti kostela sv. Antonína č. 304/2018)

V roce 2017 se uskutečnilo deset mimořádných sbírek: na Svatopetrský haléř, na charitu, na pastorační aktivity v diecézi, 2x na bohoslovce, na církevní školství, na misie, 2x na pojištění kostelů a farních budov v diecézi a na 100. výročí Fatimy. Celkem tyto sbírky činily 68 488 Kč (není započítáno v příjmech).

Příjmy farnosti:

Řádné sbírky v neděli při mších svatých

167 865 Kč

Dary od fyzických osob

111 240 Kč

Nájemné (antény na věži kostela a pachtovné)

95 599 Kč

Město HK – fin. příspěvek na opravu vitrážového okna u kostela sv. Antonína

101 000 Kč

Úroky

847 Kč

Celkem   476 551 Kč


Výdaje farnosti:

Mzdy zaměstnanců 6 000 Kč

Bohoslužebné a pastorační v kostele

sv. Antonína (hostie, květiny, svíce aj.)

13 220 Kč

Bohoslužebné v kostele sv. Jana Kř. (květiny, svíce aj.)

4 411 Kč

Spotřeba el. energie: (sv. Ant. – 11 357 Kč,

sv. J. Křtitel – 3 513 Kč)

14 870 Kč

Spotřeba plynu sv. Antonín

24 714 Kč

Udržovací práce v kostele sv. Antonína a na faře (natěračské a truhlář. práce,

oprava věžních hodin aj.)

56 229 Kč

Udržovací práce v kostele sv. Jana Kř. (revize EZS, hasiči aj.)

7 975 Kč

Kostel sv. Antonína – restaurování okna

144 550 Kč

Zvonice „Zámeček“ – projekt. dokumentace

75 020 Kč

Ostatní výdaje (bank. popl., daň z nemov.)

4 584 Kč

Na biskupství – fond solidarity

36 750 Kč

Celkem 388 323 Kč

Z hospodářského pohledu stále sledujeme přípravu na generální opravu dřevěné zvonice „Na Zámečku“. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, získali jsme závazné stanovisko z odboru životního prostředí a památkové péče Magistrátu města v Hradci Králové. V současné době probíhá stavební řízení ve věci získání stavebního povolení; vše nám zde komplikují majitelé sousedního pozemku.

Budeme se muset také vážně zabývat využitím farní budovy.

Upřímně děkuji vám, kteří přispíváte na sbírky při nedělních a svátečních mších svatých. Velmi děkuji také vám, milí farníci, kteří jste na tento účel podle svých možností přispěli, a někteří z vás i větším obnosem. Za všechny dobrodince farnosti je v kostele svatého Antonína každou první neděli v měsíci obětována mše svatá.

František Hladký

Farní knihovna srdečně zve zájemce o kvalitní četbu. Máme otevřeno každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin ve farní místnosti v přízemí Nového Adalbertina na Velkém náměstí. Noví čtenáři předkládají platný občanský průkaz. Půjčuje se zdarma proti podpisu ve čtenářském listu. Čeká na vás více než 2 000 knih s duchovní tematikou. Bližší informace na webu: http://farniknihovnahk.webk.cz/ nebo na Facebooku.

Božena Klabalová

 


Pozvánka na ministrantskou chaloupku 2018

Vážený kolego ministrante,

jako každý rok i letos bych Tě rád pozval na ministrantskou chaloupku. Pro letošek je naplánován termín a místo od neděle 26. srpna do pátku 31. srpna 2018 na faře v Liberku.

Dopravu do Liberku si musí zajistit každý sám. Omezený počet kluků a batohů můžeme vzít do našeho auta.

Příspěvek do společenství majetku je pro letošek spočítán na 1 000 Kč, ale rozhodně není překážkou v účasti nedostatek finančních prostředků. Pokud by byl problém v ceně, dej určitě vědět a společně to vyřešíme. Za pořadatele Ti přeji úspěšné dokončení školního roku a těším se na týden prožitý v plné intenzitě a dobrodružnosti života s naším jediným Pánem a „Šéfem“ Ježíšem Kristem.

Ještě několik informací pro rodiče:

Tento ministrantský týden povedou vedoucí, kteří jsou starší ministranti a mají praxi již z několika (asi deseti i více) předešlých let. Další potřebné informace obdržíte na základě přihlášky nejpozději měsíc před odjezdem. Veškeré nezodpovězené otázky týkající se tohoto týdne vám rád zodpovím na níže uvedeném kontaktu.

Pořadatel zodpovídá za svěřené děti v případě, že budou z jejich strany dodržovány pokyny vedoucích.

Přihlášku, prosím, odevzdejte nejpozději do konce školního roku na recepci biskupství.

Michal Šafranko (mobil: 734 435 219, email: safranko@bihk.cz)

Sedmikráska – křesťanské rodinné centrum

Camino na kolečkách. Středa 25. dubna od 16.00 do 18.00 hodin. Zveme vás na besedu s Honzou Duškem, kterou KRC pořádá ve spolupráci s organizací Roska Hradec Králové. Bude vyprávět o své 640kilometrové pouti po Svatojakubské cestě (z Logroño do Santiaga de Compostela), kterou vykonal na invalidním vozíku. Tímto počinem se snaží dát ostatním nemocným najevo, že na vozíku život nekončí. Když člověk chce, dokáže cokoli. Hlídání dětí zajištěno. Hradí se jednotné vstupné 40 Kč.

Jak založit bylinkový truhlík. Čtvrtek 26. dubna 2018 od 10.00 do 12.00 hodin. Přijďte si navrhnout svůj truhlík s bylinkami a okrasnými rostlinami, který využijete ke zkrášlení svého okna či balkonu, ale také pro kulinaření ve své kuchyni. Inspiraci vám přinese a s plánováním poradí zahradní a krajinářská architektka Gražyna D. Tebbens Novotná. Hlídání dětí zajištěno. Je třeba se přihlásit do úterý 24. dubna 2018. Hradí se vstupné: nečlenky 90 Kč, členky 70 Kč, členky Plus 50 Kč, senioři a důchodci 50 Kč.

Čarodějnický rej. Neděle 29. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin. Zveme vás na již tradiční slet malých čarodějnic a čarodějů v doprovodu rodičů. Kostýmy jsou vítány. Zamiřte do loděnice DDM na řece Orlici (na slepém rameni u splavu za mostem „železňákem“ z Malšovic na Slezské Předměstí). Osvědčený program  stanoviště s tematickými úkoly připravenými KRC  bude tentokrát ve spolupráci s Agenturou JoJo zpestřen čarodějnickým křepčením v rytmu zumby s Renatou Petránkovou. Odpoledne završí opékání vuřtů, které si však musíte přinést s sebou. Vstupné je 30 Kč za dítě. Parkování je možné u Baumaxu.

Mámo, táto, já chci štěně! Středa 2. 5. od 16.00 hod. Poučná beseda s MVDr. Terezou Křížovou o výběru vhodného psího plemene.

Koncert CZUŠ dětem. Čtvrtek 3. 5. od 10.00 hod. Krátké vystoupení malých muzikantů z CZUŠ pod vedením Mgr. Bc. Matěje Ondřeje Havla, Ph.D. + doprovodný program pro děti.

KRC Sedmikráska, Zieglerova 230, 500 03 Hradec Králové 3; web: http://www.sedmikraskahk.com/; e‑mail: sedmikraskahk@volny.cz

Radka Hübnerová

Křesťanský akademický klub Salaš

18. 4. bude studentská mše svatá od 19.30 v kostele Nanebevzatí Panny Marie. Navazovat bude debata s doktorem Markem Hilšerem. Debatu povede Vít Luštinec.

19.22. 4. se koná celostátní setkání vysokoškoláků na Velehradě s názvem Studentský Velehrad.

25. 4. se po pravidelné mši svaté koná hra s názvem Gametown, na které budeme poznávat krásy Velkého náměstí V Hradci Králové.

Markéta Bělohlávková

P. Ignác Stuchlý  první český salesián

Promítání a vyprávění P. Petra Zelinky SDB se koná v pondělí 16. 4. v 19 h. v Salesiánském domově mladých (Kukleny, Denisovo nám., vedle kostela sv. Anny). Zájemce a přátele salesiánského díla zvou sestry salesiánky.

s. Marie Vavříková

Zveme na poutní koncert do Stěžer

Koncert pořádá Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka spolu s obcí Stěžery pod záštitou římskokatolické farnosti. Koná se v neděli 29. dubna 2018 od 18.00 hodin v kostele sv. Marka. Koncertu předchází poutní bohoslužba v 17.00 hodin. Účinkuje smíšený sbor Jitro, diriguje Jan Fajfr. Vstupné je dobrovolné. Dopravní spojení: z Hradce Králové do Stěžer v 16.15 hodin – MHD linka č. 16, stanoviště B u nádraží; zpět do Hradce Králové v 19.45 hodin – MHD linka č. 16 – stanoviště u kostela.

Oldřich Miška

 


Příští číslo Informací vyjde za 14 dní, tedy v neděli 29. dubna 2018. Uzávěrka čísla bude ve čtvrtek 26. dubna v 18.00 hodin.

Na příspěvky se těší redakce.


 Informace. Zpravodaj farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz, e-mail: farniinformace@seznam.cz.