Křtu Páně

- 7. ledna 2018 – svátek Křtu Páně – Nový Hradec Králové -


Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná doba liturgického mezidobí. Příští neděle je 2. v mezidobí.

V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek vždy v 18:30 hodin.

 

Dnes v 17:30 jsou v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, na které jste všichni srdečně zváni.

 


Dnes při odchodu ze mše svaté, bude vzadu u dveří stát ministrant s pokladničkou od Oblastní charity v Hradci Králové na tříkrálovou sbírku. Pokud jste na tuto sbírku ještě nepřispěli, zde máte možnost svůj příspěvek odevzdat. Jménem Oblastní charity v Hradci Králové Vám vyslovuji za Váš příspěvek, upřímné Pán Bůh zaplať.

 


Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli N H K za dobrodince kostela

Zámeček za rodiče Lochmanovy, Dočkalovy a za rodiče Venclovy a Ročkovy

příští neděli N H K za Růženu a Josefa Nejmanovy

Zámeček za + manžele Marvanovy a Grohovy