Ohlášky 1. neděle adventní

- 3. prosince 2017 – 1. neděle adventní – Nový Hradec Králové -


 

Dnešní sbírka je věnována na potřeby kněžského semináře a na bohoslovce. Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste na tento účel přispěli.

 V pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hřích a příští neděle je 2. adventní.

Dnes na začátku mše svaté v 9.30 hodin, posvětíme adventní věnec, který v době adventní budeme vidět zde v katedrále a také adventní věnce pro Vaše domovy. Pokud to již neděláte, zkuste si občas doma zhasnout světla a nechte hořet jen potřebný počet svící na adventním věnci a přitom se společně pomodlete modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria, nebo Anděl Páně, nebo jeden desátek svatého růžence, nebo si i zazpívejte nějakou adventní píseň. Je velmi pravděpodobné, že začnete více objevovat duchovní atmosféru adventu.

 

Dnes v 17:30 budou v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy. Srdečně Vás všechny zveme k účasti.

 

V týdnu budou (zde) v kostele sv. Antonína mše svaté ve středu a v pátek v 18:30 hodin. V pátek na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude mše svatá také v katedrále v 9:30 hodin.

 

Tento týden v pátek začne v katedrále při večerní mši svaté v 18:30 adventní duchovní obnova. Jednotlivé přednášky k rozjímání budou ve Velkém sále ve druhém patře Nového Adalbertina v sobotu v 9:00; v 10:15 a v 11:30. Tuto část duchovní obnovy zakončíme modlitbou Anděl Páně v 12:30. Odpoledne od 17:00 do večerní mši svaté budete mít v katedrále příležitost k přijetí svátosti smíření. Od 17:00 bude v katedrále vystavená Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou asi v 18:10 zakončíme krátkou společnou adorací a svátostným požehnáním. Duchovní obnovu zakončíme v katedrále v sobotu při večerní mši svaté. Povede ji P. Miloš Kabrda, salezián z Brna - Líšně. Velmi bych si přál, abyste se všichni duchovní obnovy zúčastnili. Těším se tam na setkání s Vámi.

 

Dnes bude (zde) v kostele sv. Antonína celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější Svatostí. Po mši svaté vystavíme Nejsvětější svátost k soukromé adoraci, kterou zakončíme výjimečně v 15:45 hodin společnou adorací a svátostným požehnáním. Vzadu na stolku je připravený tiskopis. Prosím Vás, zapište se nám tam každý na konkrétní půl hodinu. Potřebujeme zajistit, aby v kostele po celou dobu adorace stále někdo byl.

 

Vzadu za lavicemi si můžete vzít nové číslo farních informací.

 

Mše svaté budou obětovány:

dnes v neděli          N H K          za dobrodince kostela

                               Zámeček       za spásu duše pro vnuka Jana

středa                     N H K          na úmysly sester Ježíšových

pátek                      N H K          za evangelizaci farnosti

příští neděli            N H K          za + Milana Peterku, jeho syny a celou rodinu

                               Zámeček       na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní