Informace farností 297

Číslo 297  8. října 2017, 27. neděle v mezidobí


Pravidelná týdenní setkání dospělých, kteří se chtějí připravit na přijetí svátosti křtu a biřmování, budou na děkanství vždy ve čtvrtek od 19.15 hodin. První setkání je ve čtvrtek 19. října.

Prožíváme měsíc říjen, který je zasvěcený modlitbě svatého růžence. Přijďte se ji pomodlit společně do katedrály nebo do kostela sv. Antonína vždy před večerní mší svatou od 18 hodin.

Kněžské svěcení přijmou z rukou otce biskupa Jana Vokála tři jáhnové  dva z naší diecéze a jeden z kláštera premonstrátů v Želivě  v sobotu 21. října při mši svaté, která začne v katedrále Svatého Ducha v 10.00 hodin. Mezi nimi je i jáhen Petr Zadina, který bude v obou našich farnostech působit jako farní vikář (kaplan).

František Hladký

Vážení a milí farníci, rád bych vás všechny srdečně pozval na své kněžské svěcení, které přijmu z rukou Mons. Jana Vokála 21. října 2017 v 10.00 v naší katedrále v Hradci Králové. Primiční mši budu slavit den poté, 22. října 2017 ve 14.00, v kostele sv. Vavřince v Čachotíně. Všichni jste srdečně zváni na první mše svaté v naší farnosti, které budu slavit 29. října v 9.30 v katedrále a v 11.00 opět v katedrále. Po každé mši svaté budu udělovat novokněžské požehnání. Týden nato, 5. listopadu 2017, budu slavit v 8.30 mši svatou na Novém Hradci Králové a v 10.10 na Zámečku. Po mši svaté bude vždycky příležitost dostat novokněžské požehnání. Přeji požehnané dny a těším se na viděnou.

Jáhen Petr Zadina

Pozvánka. Biskupství královéhradecké a Suverénní řád maltézských rytířů zve na benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na podporu hospicového hnutí a aktivit mládeže. Koncert se uskuteční v sobotu 14. října v 19 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Účinkuje TRIO AGOSTINI‑McGUIRE: Angelo Agostini (It.)  lesní roh, Fabio Agostini (It.) – varhany, Jeffrey A. McGuire (USA)  lesní roh.

P. Jan Paseka

Pozvánka na modlitbu chval. Milí přátelé, zveme vás na modlitbu chval v úterý 10. 10. 2017 od 19.30 do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podrobnosti naleznete na stránkách vecerychval.cz (v menu klikněte na Hradec Králové).

Štěpán Hušek, shusek@centrum.cz 

Výstava v kostele Panny Marie. Při příležitosti výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě jsme se s mladšími žáky ZŠ a MŠ Jana Pavla II. zamýšleli nad životem Panny Marie. Jejich výtvarné vyjádření biblického „Magnificat“ můžete vidět v kostele Panny Marie do 25. listopadu.

Helena Nerudová

Farní knihovna s potěšením oznamuje, že bude mít opět pravidelně otevřeno, a to od pondělí 16. října 2017 (včetně). Pokud se vám už podařilo zapomenout základní informace o knihovně, pak vězte, že nás najdete každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin ve farní místnosti v přízemí Nového Adalbertina na Velkém náměstí v HK.

Božena Klabalová

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu, našem Pánu, obracíme se na vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili! A chceme vám pro vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat, než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení, koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

Vyzýváme vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

Vaši biskupové

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října

Drazí bratři a sestry, co nejsrdečněji vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nejen oni, ale i sám Bůh nezapomene.

Mám radost z toho, že díky vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky vaší pomoci můžeme přispívat do celosvětové „pokladnice", ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech částkou více než 92 milionů USD.

Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak církev živou. Letos ve svém poselství k misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku."

Drazí přátelé, zvu vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto podstatou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.

Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše co nám dává. Není samozřejmostí ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo jen jedno  umět se rozdělit s potřebnými. Ať vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace. Ze srdce vám a vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Křesťanský akademický klub Salaš:

11. 10. se koná slavnostní zahajovací mše akademického roku – Veni, Sancte, a to od 19.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí. Na mši jsou zváni jak studenti, tak učitelé. Po mši bude následovat posezení.

18. 10. se koná ve stejný čas a na stejném místě mše svatá, tentokrát za pedagogickou fakultu. Tato mše bude ro(c)ková s doprovodem hradecké kapely YES. Zveme všechny, co se nebojí chválit Boha jinak. :)

Markéta Bělohlávková

Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska (více o akcích na http://www.sedmikraskahk.com/):

ADHD a specifické poruchy učení – středa 11. 10. od 16.00 hodin (přednáška Mgr. Michala Klapala).

Drakiáda  neděle 15. 10. kdykoliv od 15.00 do 17.00 hodin.

Bazárek podzimního a zimního dětského oblečení, obuvi, hraček… Příjem věcí v úterý 17. 10. (8–18 hodin), prodej ve středu 18. 10. (8–18 hodin). Vlaďka Šimková

Ozvěny XVIII. svatováclavského koncertu. Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka (KPU) děkuje všem, kdož se zúčastnili XVIII. svatováclavského koncertu. Za hojné účasti se koncert konal v neděli 24. září t. r. v kostele sv. Marka ve Stěžerách. Koncertu předcházela mše svatá. Ohlasy na koncert jak ze strany posluchačů, ale i účinkujících byly potěšující, což je pro pořadatele povzbuzením do budoucna. Dá-li Pán Bůh, těšíme se v neděli 30. září 2018 na XIX. svatováclavském koncertu na shledanou.

Jménem pořádajícího KPU O. Miška

 Informace. Zpravodaj farností Hradec Králové I a Nový Hradec Králové. Vydává farnost katedrály Svatého Ducha, nám. Jana Pavla II. 58, Hradec Králové 1, telefon 495 511 353, www.dekanstvihk.cz. Příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail: farniinformace@seznam.cz vždy nejpozději v 18.00 hodin ve čtvrtek před nedělí, kdy má vyjít další číslo Informací.